Απαιτούμενα Έγγραφα Έκδοσης Άδειας Αυτοκινήτου στην Κύπρο

 • Συμπληρωμένη η αίτηση TOM7
 • Δελτίο ταυτότητας/Διαβατήριο
 • Ταυτότητα Ευρωπαίου Πολίτη (Yellow Slip) για ΕΕ , Άδεια Παραμονής (Pink Slip) για αλλοδαπούς
 • Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους 45Χ35 χιλ.
 • Τέλος €40
απαιτούμενα έγγραφα έκδοσης άδειας αυτοκινήτου στην κύπρο

Αναλυτική κατάσταση των κοινωνικών ασφαλίσεων του αιτητή με τη σφραγίδα της κυβέρνησης από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Ή

Τουλάχιστον δύο από τα πιο κάτω έγγραφα:

 • Λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • Λογαριασμοί κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας
 • Επίσημη κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού
  (που να υποδεικνύει πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο)
 • Κάρτα εμβολιασμού που εκδόθηκε στην Κύπρο
 • Αποδεικτικό εγγραφής στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)

Οι αλλοδαποί αιτητές πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη διαμονής στην Κύπρο:

* Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα.
* Τα έγγραφα που εκδίδονται σε γλώσσα εκτός της ελληνικής ή της αγγλικής πρέπει να μεταφράζονται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO).
* Τα έγγραφα πρέπει να καλύπτουν περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών. Αυτοί οι έξι μήνες μπορεί να είναι οποιοιδήποτε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.